Trang chủ » Giới thiệu » Ban điều hành

Ban điều hành

THOMAS DUNCAN

Tổng Giám đốc

Chi tiết

ĐOÀN TRỌNG HÙNG

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật

Chi tiết

HÀ ĐỨC HUY

Giám đốc Thương mại

Chi tiết

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

Giám đốc phụ trách Đối ngoại & Nhân sự

Chi tiết

Trần Việt Thắng

Giám đốc Tài chính

Chi tiết