Trang chủ » Phát triển bền vững » Phát triển bền vững

Phát triển bền vững
Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển của chúng tôi dựa vào những cộng đồng khỏe mạnh, có nền kinh tế phát triển và việc sử dụng có trách nhiệm đối với những nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm. Những vấn đề này đã được đưa vào các hoạt động kinh doanh của chúng tôi thông qua 5 ưu tiên được chia sẻ để phát triển bền vững.
 

Năm ưu tiên chia sẻ về phát triển bền vững giúp giải quyết năm vấn đề quan trọng nhất cho hoạt động của chúng tôi. Các ưu tiên này giúp chúng tôi tập trung và liên kết trên quy mô toàn cầu, đồng thời cho phép đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng thị trường. Những ưu tiên cấp bách này được “chia sẻ” vì chúng ta chỉ có thể giải quyết những rủi ro khi cùng liên kết với những người cũng đang đối mặt với rủi ro đó. Thông qua sự cộng tác với các cộng đồng địa phương, nhà cung cấp, chính quyền sở tại, người tiêu dùng và những đối tượng có liên quan khác, chúng ta có thể cùng tạo ra những cơ hội chung vì lợi ích của tất cả chúng ta.